Általános Szerződéses Feltételek

1. Tárgy

A megrendelésnek a Mateco-Hungary Kft. (a továbbiakban: bérbeadó) általi megerősítésével a rendelés visszaigazoláson (a megrendelés és annak visszaigazolása a továbbiakban együtt jelenti a bérbeadási szerződést) , ill. az átadás-átvételi jegyzőkönyvben (amely a bérbeadási szerződés mellékletét képezi) felsorolt tárgyakat (a továbbiakban gépnek, felszerelésnek nevezve) bérlő a következőkben felsorolt feltételek mellett bérbe veszi.
A jelen szerződési feltételek olyan gépekre, felszerelésekre (gép dokumentáció, gépkulcs, gép tartozékok) vagy azok olyan részeire is vonatkoznak, amelyeket a szerződéskötés után a bérbeadó ugyanannak a bérlőnek a bérelt gépek kiegészítéseként vagy pótlásként ad át.

2. A szerződés időtartama

A számlázás alapját képező bérleti időtartam amennyiben a bérbeadó szállítja a helyszínre a gépet, felszerelést a gép, felszerelés helyszínre érkezésének a napján; amennyiben a bérbadó már korábban odaszállította a gépet, felszerelést, akkor a felek külön megállapodása szerinti időpontban; bérlői szállítás esetén pedig a bérlő részére történő átadás napján – kezdődik, és a géphasználat befejezésének meghatározott időben, írásban történő jelzésének a napján végződik.
A géphasználat befejezését, azaz a bérlet végét az utolsó munkanapon 15:00-ig írásban szükséges bejelenteni. Ennél későbbi időben történő írásbeli bejelentés esetén a következő nap is számlázásra kerül. A bérlet alapvetően – eltérő megállapodás hiányában – heti 5 munkanapos elszámolással történik, a hétvégi, munkaszüneti napra eső használat GPS kontrol alapján kerül számlázásra. Díjkötelesek azok a napok is, amelyeken a bérbeadó a bérlő hibájából vagy a bérlő oldalán felmerülő okból nem t udja a gépet, felszerelést rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban birtokba venni, illetve használni.

3. Szállítás, egyéb költség

A bérleti díjon felül a bérlőt terhelik a gép, felszerelés bérlőhöz való ki- és visszaszállítási, valamint biztosítási költségei. A bérlő köteles a megrendelésben megadni annak az illetékes személynek a nevét és elérhetőségét, akinek a gép, felszerelés átadható, és akitől a bérlet végén átvehető.
A bérbeadó vagy az általa megbízott fuvarozó általi kiszállítást - ha a rendelés visszaigazoláson, vagy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben más nem szerepel - a szerződés megkötését követően a bérbeadó haladéktalanul elkezdi megszervezni a bérlő által megjelölt helyre. Megbízott fuvarozó bevonása esetén előforduló szállítási problémákkal kapcsolatban (mint szállítás meghiúsulás, késés) a bérbeadó felelősségét kizárja. Amennyiben a szállítást nem a bérbeadó végzi, végezteti, az a bérlő felelősségére és veszélyére történik.
A bérlő általi szállítás esetén a gép, felszerelés átadására a kiszállításhoz a felek közötti megállapodásban megjelölt időben és helyen kerül sor, a bérleti idő letelte után pedig a bérlőnek haladéktalanul vissza kell szállítani a gépet, felszerelést a bérbeadó által megjelölt Magyarországon belüli címre. A bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a gép, felszerelés a visszaadáskor olyan állapotban legyen, amely megfelel az átvételkori állapotnak a normális használatot figyelembe véve, továbbá, hogy a gép, felszerelés a bérbeadó, fuvarozó által hozzáférhető helyen és a szállításhoz megfelelő állapotban (elegendő üzemanyagszinttel / elektromos töltöttséggel rendelkezzen a szállító járműre történő felkerüléshez) legyen. A fentiek nem teljesülése esetén minden olyan szükséges intézkedéshez kapcsolódó költség, amely biztosítja és lehetővé teszi a gép, felszerelés elszállítását, a bérlőt terheli, és azt a bérlő köteles megfizetni a bérbeadó részére. Bérbeadói visszaszállítás esetén a bérlő mindaddig bérleti díjat köteles fizetni, , ameddig nem biztosítja a gépek, felszerelések tényleges átadását.
Amennyiben átadás/átvételkor a bérlő nem gondoskodik a megrendelésben megjelölt vagy egyébként a bérlő nevében, képviseletében átadásra jogosult személy helyszíni jelenlétéről, abban az esetben a gép, felszerelés állapotára vonatkozólag a bérbeadó által felvett jegyzőkönyvben foglaltak az irányadóak.
Amennyiben szükséges, a bérbeadó jogosult arra, hogy javítást végezzen a bérlő költségére, akár a bérleti időszak alatt, akár a visszaérkezést követően a telephelyén történő átvizsgálás után. Az ez által keletkezett bérleti díj kiesés és a további károk vonatkozásában a bérlő köteles a felmerülő költségek megfizetésére.

4. Fizetés

A bérbeadó jogosult a bérbeadást kaució fizetéséhez kötni, amelynek a feltételei az ajánlatban kerülnek meghatározásra. A bérleti és egyéb szolgáltatások díját a bérlő a ”rendelés visszaigazolásban” meghatározottak szerint köteles megfizetni, beleértve a felszerelés/tartozék hiányból, vagy a gép, felszerelés sérülésből adódó költségeket is. A bérbeadó a bérleti és egyéb szolgáltatások díját, és az egyéb költségeket – amennyiben a felek ettől külön írásbeli megállapodásban eltérően nem rendelkeznek - minden hónap 15. és a hónap utolsó napján, illetve a bérlet megszűnésekor számlázza. A bérlőnek a számla kézhezvételét követően 20 nap áll rendelkezésére a számla kifogásolására, melyet minden esetben írásban kell megtennie. Késedelmes fizetés esetén a bérlő a Ptk. 6:48. §, ill. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. Ha a bérlő a fizetési kötelezettségével 15 napnál hosszabb ideig hátralékba kerül, vagy megsérti a bérleti szerződés rendelkezéseit, és kötelezettségszegését a bérbeadó írásbeli felszólítására az abban megjelölt póthatáridőre sem orvosolja, a bérbeadó azonnali hatállyal jogosult a bérleti szerződést felmondani és az őt egyébként törvényileg vagy szerződésileg megillető igényeket (pl. kártérítésre vonatkozót) érvényesíteni. Késedelmes fizetés, vagy egyéb kötelezettségszegés megszüntetésére irányuló felszólítás esetén a bérbeadó 18.000 Ft ügyviteli költség felszámítására jogosult minden kiküldött felszólító levél után. A felmondástól függetlenül a bérlőnek teljesítenie kell a szerződésből eredő valamennyi még fennálló kötelezettségét.

5. A bérlő kötelezettségei

5.1 A gép, felszerelés kezelése

A bérleti idő alatt a bérlő köteles a gépet, felszerelést gondosan kezelni és ápolni, különösen pedig megóvni azt a túlterheléstől. Ennél figyelembe kell venni a bérbeadó (ill. a gyártó) használati és karbantartási utasításait. Változtatásokat vagy átalakításokat csak a bérbeadó írásbeli engedélye szerint szabad végezni. A bérlő köteles a bérbeadó által a gépen, felszerelésen elhelyezett táblákat vagy más információs feliratokat rajta hagyni, megtartani és állagukat megóvni. 

A bérlő a gépet, felszerelést a megrendelésben megjelölt helyszínről a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem szállíthatja/szállíthattatja el. Amennyiben a bérlő ezen kötelezettségét megszegi, köteles az ezzel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kárt, költséget a bérbeadónak megtéríteni.

5.2 A gép, felszerelés megóvása

a) A bérlő köteles a gépet, felszerelést és tartozékait annak típusára vonatkozó használati -kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Elektromos gépeink esetében külön hangsúlyt kell fektetni az akkumulátorok karbantartására (feltöltésére), dízel üzemű gépek esetében az előírt minőségű üzemanyag használatára.
b) A bérlő köteles a gépet, felszerelést, a megjelölt helyen és időpontban a normál amortizációt figyelembe véve az átadással (kiszállítással) megegyez ő állapotban visszaadni.
c) A bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépet, felszerelést a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással, rongálással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, köteles lezárni, abban értéket nem hagyni, továbbá a gép, felszerelés magára hagyásakor kellő körültekintéssel eljárni.
d) A bérlőt terheli az esetleges tönkremenetelből, elvesztésből, ellopásból és sérülésből eredő valamennyi kár és költség.
e) A bérlő köteles a gép, felszerelés megsérülése, rongálása, elvesztése, illetve ellopása esetén a bérbeadót haladéktalanul, szóban és írásban egyaránt értesíteni.
f) A bérlő kötelezettséget vállal, hogy a gépre, felszerelésre biztosítással rendelkezik. A bérlő felelős minden olyan követelésért, igényért, amelyet 3., kivülálló személy támaszt a bérleti idő alatt a gép, felszerelés használatával, illetve azzal összefüggésben. A bérlő köteles az ilyen igények alól a bérbeadót mentesíteni. A megfelelő biztosítás megkötése ajánlott a bérlő részére.
g) A bérlő köteles saját költségén megvédeni, és mentesíteni a gépet, felszerelést harmadik személy beavatkozásaival – pl. végrehajtási intézkedések – szemben. A fenyegető vagy már végrehajtott beavatkozásokat a bérlőnek haladéktalanul és a szükséges dokumentumok átadása mellett jeleznie kell a bérbeadónak. A bérlő nem jogosult elidegeníteni vagy megterhelni a gépet, felszerelést. A bérlő a használatot 3. személynek csak a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján engedheti át.
h) A bérlő felelős minden törvényi vagy hatósági előírás, rendelet vagy kötelezettség betartásáért.

5.3 A gép, felszerelés, visszaadásához kapcsolódó kötelezettségek

a) A bérlő köteles a gép, felszerelés tényleges átadásának feltételeit biztosítani
b) A bérlő köteles a gépet, felszerelést az előírt minőségű és az átadáskor (kiszállításkor) rögzített mennyiségű üzemanyaggal megtankolni. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, az üzemanyag különbözetet a bérlőnek meg kell fizetnie, mint a gép, felszerelés bérletéhez járulékosan kapcsolódó költséget.
c) A bérlő köteles a gépet, felszerelést az átadáskori (kiszállításkori) tisztasági állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, a bérbeadónak a gép, felszerelés tisztításából eredő költségét a bérlő köteles megfizetni, mint a gép, felszerelés bérletéhez járulékosan kapcsolódó költséget.
d) A bérlő köteles a gép, felszerelés kulcsát, illetve a géphez, felszereléshez tartozó, az átadáskor (kiszállításkor) átvett dokumentációt, gépkulcsot a bérbeadó részére hiánytalanul visszaszolgáltatni. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, a bérbeadónak a dokumentáció, gépkulcs pótlásából származó költségét a bérlő köteles megfizetni, mint a gép, felszerelés bérletéhez járulékosan kapcsolódó költséget.

6. Felelősségi szabályok

6.1 A bérlemény kezelésével és megóvásával kapcsolatos kötelezettségek be nem tartása

a) A bérlő a gép, felszerelés használatára, kezelésére és megóvására vonatkozó kötelezettségeinek be nem tartásából, illetve a gép, felszerelés rendeltetésellenes használatából származó minden, a bérleti időszak alatt bekövetkező és ismertté váló, illetve

b) a bérleti időszak alatt bekövetkező, de annak leteltét követően ismertté váló kárért és költségért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő felel minden olyan kárért, amely az előbbi kötelezettségek megsértéséből ered.

c) Amennyiben a bérlő a bérlet letelte után a gépet, felszerelést kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, a bérbeadó jogosult a gépet, felszerelést - akár jogos önhatalommal - a bérlőtől visszavenni, és elszállíttatni. A bérbeadó ebből eredő minden költségét – beleértve ebbe, hogy a gépet, felszerelést nem tudja újra bérbe adni - a bérlő köteles megtéríteni.

d) A használat 3. személy részére történő átengedése az arra vonatkozó bérbeadói engedély nélkül szerződésszegésnek minősül. Ebben az esetben a bérbeadó jogosult azonnali hatállyalfelmondani a bérleti szerződést, és a gépet, felszerelést elszállíttatni. A bérlő köteles minden ebből adódó kárt megtéríteni a bérbeadó részére.

e) A bérlő a tönkremenetel, elvesztés, ellopás és megsérülés következtében beálló minden, a bérleti időszak alatt bekövetkező és ismertté váló, illetve a bérleti időszak alatt bekövetkező, de annak leteltét követően ismertté váló kárt, illetve a bérbeadó részéről felmerülő minden költséget kártérítéské nt köteles megfizetni, így különösen az ellopott alkatrész árát, a szerelési munkadíjat és az ehhez kapcsolódó utazási költséget. Az ilyen összegek kártérítésként való megfizetése nem mentesíti a bérlőt a bérleti díjfizetési kötelezettsége alól. A gép, fel szerelés hiányosságából eredő kárért a bérbeadó csak akkor felel, ha a bérlő igazolja, hogy az a bérbeadó durva hanyagsága vagy szándékossága miatt keletkezett.

f) A bérlő haladéktalan hibabejelentését követően a bérbeadó az olyan javításokat, amelyek a rendeltetésszerű használat vagy gyártási hibák miatt válnak szükségessé, a saját költségére, míg a rendeltetésellenes használatból, illetve kívülálló 3. személy magatartásából eredő hibákat a bérlő költségére elvégzi, elvégezteti. A javítás ideje alatt a bérbeadó megtilthatja a bérlőnek a gép, felszerelés használatát.

g) Amennyiben a hiba a bérlő rendeltetésellenes használatára, kívülálló 3. személynek a magatartására vezethető vissza, abban az esetben a javítás időtartama alatt a bérlő díjfizetési kötelezetts ége fennáll. A rendeltetésszerű használatból eredő vagy gyártási hibák miatti javítás esetén a bérlőt a meghibásodás írásbeli bejelentésétől a hiba kijavításáig, illetve az esetleges cseregép, pótfelszerelés biztosításáig díjfizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a javítást a bérbeadó a bérlőnek is megfelelő határidőn belül elvégezni nem tudja, és cseregépet, pótfelszerelést sem tud a bérlő rendelkezésére bocsátani, a bérlő a szerződést felmondhatja. A bérlő ezen túlmenően kártérítési igényt nem tám aszthat, a bérbeadó az ez iránti felelősségét kifejezetten kizárja.

h) Bérbeadó a hiba bejelentésétől számított 4 órán belül vállalja a géphiba elhárításának megkezdését. Amennyiben a távsegítség nem jár eredménnyel, a bérbeadó 24 órán belül vállalja a helyszíni hibaelhárítás megkezdését.. Ha a gép a meghibásodás bejelentésétől számított 48 órán belül nem javítható, a bérbeadó a meghibásodás bejelentésétől számított 72 órán belül cseregépet biztosít. Ha cseregép nem áll rendelkezésre, a bérlő jogosult a szerződés felmondására.

i) A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás, stb.) a bérlő köteles megtéríteni.

6.2 Szerződés megsértése

Ha a bérlő megsérti a jelen szerződésből adódó bármely kötelezettségét, és azt az írásbeli felszólításban megjelölt határidőre sem orvosolja, vagy ellene felszámolási, csődeljárást indítanak, akkor a bérbeadó - fizetési és kártérítési igényeinek fenntartása mellett – azonnal ismét birtokba veheti és elszállíttathatja a gépet, felszerelést, és ebből a célból beléphet a bérlő helyiségeibe és létesítményeibe.

6.3 Károkozással kapcsolatos eljárási szabályok

A bérbeadó kárfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel a bérlő által bérbe vett gép, felszerelés kezelésével és megóvásával kapcsolatos kötelezettségek be nem tartásából származó károkról, amelyet elektronikus úton eljuttat a bérlőnek. Amennyiben a bérbeadó a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített károkozással kapcsolatban 2 munkanapon belül írásban nem kap észrevételt, úgy az abban foglalt károkozás tényét és az okozott kár mértékét a bérlő részéről elismertnek tekinti, és a kárfelvételi jegyzőkönyvben szereplő kár összegéről a bérbeadó a bérlőnek kárbekérő levelet bocsát ki.

6.4 Bérlő nyilatkozattételi kötelezettsége adóügyi letelepedettségéről

a) Amennyiben a bérlő külföldön letelepedett vállalkozás, úgy köteles nyilatkozni a bérbeadó felé arról, hogy rendelkezik-e Magyarországon áfa szempontú telephellyel. Áfa szempontú magyar telephely esetén a bérlő köteles nyilatkozni a bérbeadó felé arról, hog y a bérleti szerződésben foglalt ügylet a magyar telephelyéhez kapcsolódó szolgáltatás-e (azaz, hogy az adott szolgáltatás kapcsán a magyar telephely legközvetlenebbül érintett telephelynek minősül-e).
b) Az így közölt tényekben bekövetkező bármely változásr ól a bérlő köteles a bérbeadót 5 munkanapon belül tájékoztatni.
c) A bérlő teljes felelősséggel tartozik a magyar adóügyi letelepedettségéről szóló nyilatkozattétel elmulasztásából, vagy annak hibás, késői, nem megfelelő vagy nem valós adattartalommal történ ő teljesítéséből adódóan a bérbeadónál felmerült minden kárért.
d) Amennyiben a bérbeadónak harmadik fél vagy bármely hatóság felé kára keletkezik abból kifolyólag, hogy a bérlő nyilatkozattételi kötelezettségét elmulasztotta, azt hibásan, késve, nem megfelel ő vagy nem valós adattartalommal teljesítette, a bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a bérbeadó felé.

7. Beszámítás

A bérlő a bérbeadó követeléseivel szemben csak annak egyetértésével, a bérbeadó által elismert mértékben számíthat be ellenkövetelést. A bérbeadó a bérlőnek a bérbeadóval szembeni minden követelésével szemben beszámíthatja a saját követeléseit., és azt – ha van ilyen - a kaució összegéből levonhatja.

8. Külön megállapodás

A jelen szerződéshez kapcsolódó külön megállapodások érvényességéhez írásos formára és mindkét szerződő fél aláírására van szükség.

9. Egyebek

Ha ennek a szerződésnek egy rendelkezése semmis vagy érvénytelen lenne, akkor ez a többi rendelkezést nem érinti. Ebben az esetben a szerződést úgy kell értelmezni, amint az a semmis, érvénytelen rendelkezés gazdasági értelméhez legközelebb áll.

Az általunk kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást „Adatkezelési tájékoztatónk” tartalmazza, amely megtekinthető honlapunkon (www.mateco-hungary.hu). 

Felek a közöttük felmerül jogviták esetére kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Szekesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 


2020. szeptember 9.

Mateco-Hungary Kft. • 2310 Szigetszentmiklós • Leshegy út 9/D.