Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) a Mateco-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”, „Társaság”, „Mi”) www.mateco-hungary.hu/hu/start/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megvalósuló – akár a Honlap meglátogatásával, vagy az oldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos – adatkezelésének, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be.

1. Adatkezelő bemutatása

Adatkezelő megnevezése: Mateco-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 03-09-108514
Adatkezelő székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8. B. ép.
Adatkezelő elektronikus címe: privacy@mateco-hungary.hu
Adatkezelő képviselője: Farkas Csaba ügyvezető
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Bovard Kft.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@bovard.hu

A Társaság a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”),

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében megtesz minden szükséges informatikai, információbiztonsági és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

2. Fogalmak

Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

3. A Honlap használata során megvalósuló adatkezelések

A Társaság a Honlapon keresztül lehetőséget nyújt a Honlap felhasználói, ügyfelei számára, hogy megismerjék a Társaság tevékenységét, szolgáltatásait, illetve ajánlatot kérjenek a Társaság által nyújtott különböző szolgáltatásokra, továbbá, hogy közvetlenül eljuttassák önéletrajzukat a Társasághoz, a Társaság által meghirdetett álláspályázatokra. 2 A Honlapon a felhasználók továbbá tájékoztatáskérés, panasz kapcsán felvehetik a Társasággal a kapcsolatot a www.mateco-hungary.hu/hu/elerhetosegek/locations/ aloldalon megadott elérhetőségek valamelyikén.

3.1. Elektronikus kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelei, illetve a honlapra látogató felhasználók az www.mateco-hungary.hu/hu/elerhetosegek/locations/ al-oldalon megadott elérhetőségek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot a Társasággal, illetve a Társaság munkavállalóival.

Az adatkezelés célja: Az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok köre.

Érintettek köre: A Társasággal kapcsolatba lépő személyek köre.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése.

Adattárolás határideje: Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre Társaságunk és az érintett között, az ehhez kapcsolódó kommunikáció során kezelt személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig, mely általános esetben a szerződés teljesítésétől számított 5 év. Amennyiben a kommunikáció következtében nem jön létre szerződés, vagy egyéb megállapodás a Társaságunk és az érintett között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció végleges lezárását követően töröljük.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Adatfeldolgozók, címzettek: Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország) - Társaságunk felhő és e-mail szolgáltatója.

Személyes adatok szolgáltatása elmaradásának következménye: Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, így irreleváns.

Adatkezelő jogos érdekének megnevezése, amennyiben értelmezhető: Társaságunk jogos érdeke, hogy amennyiben elektronikus üzenetben megkeresik valamilyen ügyben, akkor a válaszadáshoz és az ügy megoldásához szükséges személyes adatokat kezelje.

3.2. A Honlapon meghirdetett állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelés, a beérkező önéletrajzokkal kapcsolatos közös szabályok

Adatkezelés leírása: A munkára jelentkezők személyes adatai kezelésének célja a Társaságnál megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása a felvételi eljárás során. A Társaság a CVket főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából, nem kezeli, azok a felvételi eljárás lezárultát követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

Az adatkezelés célja: A meghirdetett állás betöltéséhez szükséges kiválasztási folyamat lebonyolítása és a kiválasztás során a jelentkezők szakmai és emberi tulajdonságainak, iskolai végzettségének, korábbi munkatapasztalatának a megismerése annak érdekében, hogy megtaláljuk a megüresedett pozíció betöltésére leginkább alkalmas személyt.

Kezelt adatok köre: Az önéletrajzban, esetlegesen a motivációs levélben megjelölt adatok jellemzően az azonosító adatok, így különösen név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, képzési adatok (iskolai végzettség képzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, nyelvtudás szintje, diploma, érettségi átlaga stb.), betöltendő munkakörrel kapcsolatos igény, korábbi munkahelyek, fénykép, az érintett által a CV-ben megadott egyéb adatok, telefonszám, e-mailcím.

Érintettek köre: Az Adatkezelőhöz álláspályázatot (önéletrajzot) eljuttató személyek köre.

Adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelése a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, így az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Azzal, hogy az érintett megküldi részünkre a meghirdetett állásra a jelentkezését, egyértelmű akaratát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy be kívánja tölteni az állást, és az ehhez szükséges kiválasztási folyamatban részt kíván venni. A kiválasztási folyamat szükségszerű része, hogy a jelentkező szakmai és személyiségbeli tulajdonságait a munkáltató előzetesen felmérje annak érdekében, hogy meg tudja ítélni, hogy az állás betöltésére a jelentkező alkalmas-e.

Adattárolás határideje: Az érintett személyes adatait a Társaság a megfelelő jelölt kiválasztásáig kezeli.

Adat forrása: Érintettől felvett adat. Adatfeldolgozók, címzettek Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország) - Társaságunk felhő és e-mail szolgáltatója (Office 365).

Személyes adatok szolgáltatása elmaradásának következménye: A személyes adatok szolgáltatása nem kötelező, azonban a jelentkezés elbírálásának és a kiválasztási folyamatban történő részvételnek alapvető feltétele.

Adatkezelő jogos érdekének megnevezése, amennyiben értelmezhető: Nem értelmezhető.

3.3. Ajánlatkéréssel, szolgáltatás megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: A felhasználóknak, ügyfeleknek lehetőségük van a Társaság internetes oldalán keresztül ajánlatkérést leadni a Társaság által nyújtott szolgáltatásokra, illetve azok igénybevételére bejelentkezni.

Az adatkezelés célja: A Társaság által nyújtott szolgáltatásokra, termékekre vonatkozó ajánlat kérés leadása, ajánlatadás, különböző szolgáltatásokra történő bejelentkezés.

Kezelt adatok köre: A bérletre, szervízelésre vonatkozó ajánlatkérés esetén:
- Munkagépre vonatkozó adatok;
- Bérleti jogviszony kezdő, illetve végpontjának meghatározása;
- Teljesítési (szállítás cím);
- Érintett (kapcsolattartó) azonosító adatai: Neve, címe, cégnév, e-mailcím, telefonszám);
- Kapcsolattartó személy esetén a képviselt vállalat megnevezése;
- Megjegyzésben feltüntetett egyéb adat.

Érintettek köre: A Társaságtól ajánlatot kérő személyek köre.

Adatkezelés jogalapja: A jogi személy képviseletében eljáró ajánlatot kérő személy esetén GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek, illetve természetes személy esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése.

Adattárolás határideje: Az ajánlat megadásáig, amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre Társaságunk és az érintett között úgy a személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig, mely általános esetben a szerződés teljesítésétől számított 5 év.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Adatfeldolgozók, címzettek: Nem vesz igénybe.

Személyes adatok szolgáltatása elmaradásának következménye_ A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában ajánlatot adni, vagy a szolgáltatásra bejelentkezést regisztrálni.

Adatkezelő jogos érdekének megnevezése, amennyiben értelmezhető: Nem értelmezhető.

3.4. Számlázás

Adatkezelés leírása: A Társaságnak termék értékesítéssel, bérbeadással, szolgáltatásnyújtással kapcsolatosan számlakiállítási kötelezettsége keletkezik, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) szerint meghatározott tartalommal számlát állít ki és az Áfa tv-ben meghatározott tartalommal megőrzi azt, továbbá kezeli a számlákkal kapcsolatos panaszokat.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő adatkezelésének célja a számlák kiállítása és megőrzése az Áfa tv. 159. § (1) bekezdésében, valamint a 169. §-ban, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Sztv.”) 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, továbbá a kiállított számlákkal kapcsolatos panaszok kezelése, rendezése.

Kezelt adatok köre: Az Áfatv. 169. §-ban meghatározott adatok köre, így különösen az érintett:
- Neve;
- Számlázási címe;
- Adószáma.

Érintettek köre: Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatot létesítő személyek köre.

Adatkezelés jogalapja: A számlák kiállítása során megvalósuló adatkezelés jogalapja az Áfa tv. 169. § (1) bekezdése alapján a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje: A Társaság a számlákat az Sztv. 169. §-ban foglaltak szerint legalább 8 évig őrzi meg.

Adat forrása: Az adatok forrása az érintett.

Adatfeldolgozók, címzettek: Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország) - Társaságunk felhő és e-mail szolgáltatója (Office 365), valamint az adatfeldolgozók, illetve további címzettek számára az adattovábbítás a Microsoft SharePoint rendszerén keresztül valósítja meg.

Az érintettek adatai továbbá a Rendelet (48) preambulum bekezdése alapján a Társaság anyavállalata felé, a Mateco Sàrl (7 Rue Laïteschbaach, 5324 Contern, Luxemburg) a vállalkozáscsoport jogos érdeke alapján kerülhetnek továbbításra.

Személyes adatok szolgáltatása elmaradásának következménye: A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani.

Adatkezelő jogos érdekének megnevezése, amennyiben értelmezhető: Nem értelmezhető.

3.5. Hírlevél küldése

Adatkezelés leírása: Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődőkkel, valamint már meglévő vásárlóival és partnereivel közvetlenebb módon is tudja a kapcsolatot tartani, értesíteni tudja őket újdonságairól, exkluzív ajánlatairól, stb., hírlevél-szolgáltatást üzemeltet, és lehetővé teszi a weboldalára látogatóknak ezen hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozást. A hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás az Adatkezelő semmilyen további szolgáltatásának nem képezi feltételét.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő adatkezelésének célja a jelenlegi és leendő érdeklődők/vásárlók/partnerek tájékoztatása a termékeiről, exkluzív ajánlatairól és kedvezményes kampányairól, valamint működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos hírekről.

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím. Az Adatkezelő továbbá kezeli a feliratkozás idejére vonatkozó, valamint a hozzájárulás megadásával kapcsolatos adatokat is. A hírlevelek kiküldése a MailChimp rendszeren keresztül történik, mely lehetővé teszi, hogy a kiküldött levelek alábbi adatait is megismerje az Adatkezelő:
- az e-mail megnyitásának ténye, ideje,
- történt-e klikkelés az e-mailben.

Érintettek köre: Az Adatkezelő hírlevél-szolgáltatására feliratkozók.

Adatkezelés jogalapja: A hírlevelek küldésével megvalósuló adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az érintett hozzájárulása alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére.

Adattárolás határideje: Az adatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről történő leiratkozást az érintett bármikor elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét megküldheti a privacy@mateco-hungary.hu e-mail címre is.

Adat forrása: Az adatok forrása az érintett.

Adatfeldolgozók, címzettek: Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország) – Társaságunk felhő és e-mail szolgáltatója (Office 365).

The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) - A MailChimp levélküldő rendszer üzemeltetője, melyet Társaságunk hírlevélszolgáltatásához vesz igénybe. A The Rocket Science Group LLC mint a MailChimp szoftver üzemeltetője közreműködik az általunk küldött hírlevelek kezelésében, és így adatfeldolgozónak minősül. Az Adatkezelő az adatfeldolgozóval a mailchimp.com/legal/data-processingaddendum/ linken elérhető adatfeldolgozási szerződést kötött, illetve irányadóak rá a vonatkozó, GDPR 46. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti, a fenti linken szintén elérhető általános adatvédelmi kikötések (modellszerződés) is.

Személyes adatok szolgáltatása elmaradásának következménye: A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani.

Adatkezelő jogos érdekének megnevezése, amennyiben értelmezhető: Nem értelmezhető.

3.6. Cookie-k

A Honlap által használt cookie-król szóló tájékoztatást www.matecohungary.hu/hu/meta/cookie-hazirend/ linkre kattintva tekintheti meg.

4. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Társaság által ismertetett adatkezelések egyike tekintetében sem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

5. Adattovábbítás harmadik országba, nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő – a hírlevél-szolgáltatással kapcsolatban igénybe vett MailChimp levélküldő rendszer használatán túlmenően – a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

6. Adatfeldolgozó igénybevétele

A Társaság a szolgáltatásai nyújtása során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország) - Társaságunk felhő és e-mail szolgáltatója (Office 365), valamint az adatfeldolgozók, illetve további címzettek számára az adattovábbítás a Microsoft SharePoint rendszerén keresztül valósítja meg.

The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) - A MailChimp levélküldő rendszer üzemeltetője, melyet Társaságunk hírlevélszolgáltatásához vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

7. Az érintett jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

7.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat a Társaság véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

7.3. Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére a Társaság bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Társaság a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte a Társaság, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

7.4. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását.

Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot. Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

7.5. Törléshez való jog

Az érintett kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a Társaságnak a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezeli;
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.7. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 9 tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait a Társaság közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7.8. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

7.9. Érdekmérlegelési teszt

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos „érdekmérlegelési tesztet” készítünk, melyet a privacy@matecohungary.hu e-mail címre írt levelével az érintett kikérhet.

8. Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Az érintett a fenti jogait a privacy@mateco-hungary.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve a Társaság székhelyén személyesen tudja gyakorolni. A Társaság az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről a Társaság a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet a Társaságnak nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

9. Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett a Társasággal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaság székhelye szerinti törvényszék (Kecskeméti Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: naih.hu

Adatkezelési tájékoztató - Álláshirdetés
Adatkezelési tájékoztató - Facebook oldalra vonatkozóan
Adatkezelési tájékoztató - Csomag és szállítmány bemtutatása
Adatkezelési tájékoztató - Elégedettség felmérés
Adatkezelési tájékoztató - Elektronikus kommunikáció
Adatkezelési tájékoztató - Gépkezelők adat továbbítása
Adatkezelési tájékoztató - Hiba bejelentés gépekhez
Adatkezelési tájékoztató - Honlap
Adatkezelési tájékoztató - Károkozás esetére
Adatkezelési tájékoztató - Követelés kezeléshez
Adatkezelési tájékoztató - Rendezvény szervezés
Adatkezelési tájékoztató - Számlakiállítás
Adatkezelési tájékoztató - Szerződés teljesítése

Szigetszentmiklós, 2021. 09. 01.                                                                          Mateco-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság